024 2211 2691 Test trình độ Đăng ký học thử
Oxford UK VietNam

120 từ vựng IELTS chủ đề ngày 20/11 có phiên âm

Có nhiều phương pháp để ôn luyện thi IELTS hiệu quả trong đó phải kể đến việc trau dồi từ vựng mỗi ngày. Khi bạn đã có vốn từ tốt thì phát triển lên thành câu sẽ dễ hơn với sự phong phú và đa dạng của hệ thống ngôn từ, đồng thời cũng sẽ có thêm sự hiểu biết về chủ đề đó. Trong bài viết dưới đây, Oxford English UK đã tổng hợp 120 từ vựng IELTS chủ đề ngày 20/11 đã có phiên âm và giải nghĩa, các bạn hãy save về để học mỗi ngày nhé!

 1. Class head teacher /klæs hed ˈtiːtʃər /: thầy cô
  2. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
  3. Exercise /ˈeksərsaɪz /; task /tæsk /, activity /ækˈtɪvəti /: bài tập
  4. Classroom teacher /ˈklæsruːm ˈtiːtʃər/: giáo viên đứng lớp
  5. Venerable: đáng kính
  6. Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
  7. Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate  /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
  8. Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bằng cấp
  9. Credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh thành tích
  10. Write /raɪt/, develop /dɪˈveləp/: biên soạn (giáo trình)
  11. Drop out (of school) /drɑːp aʊt/, học sinh bỏ học
  12. Drop-outs /drɑːp aʊts/ : bỏ học
  13. Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục
  14. Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn
  15. College /ˈkɑːlɪdʒ /: cao đẳng
  16. Mark /mɑːrk /; score /skɔː /: chấm bài, chấm thi
  17. Syllabus /ˈsɪləbəs /(pl. syllabuses): chương trình (chi tiết)
  18. Curriculum /kəˈrɪkjələm/(pl. curricula): chương trình (khung)
  19. Mark /mɑːrk/, score /skɔː / chấm điểm
  20. Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: chủ nhiệm bộ môn (trưởng bộ môn)
  21. Theme /θiːm /: chủ điểm
  22. Topic /ˈtɑːpɪk/: chủ đề
  23. Technology /tekˈnɑːlədʒi /: công nghệ
  24. Tutorial /tuːˈtɔːriəl /: dạy thêm, học thêm
  25. Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo
  26. Teacher training /ˈtiːtʃər  ˈtreɪnɪŋ /: đào tạo giáo viên
  27. Distance education /ˈdɪstəns ˌedʒuˈkeɪʃn /: đào tạo từ xa
  28. Vocational training /voʊˈkeɪʃənl ˈtreɪnɪŋ / : đào tạo nghề
  29. Evaluation /ɪˈvæljueɪt/, measurement /ˈmeʒərmənt/: đánh giá
  30. Mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số
  31. Class management /klæs ˈmænɪdʒmənt /: điều hành lớp học
  32. Pass /pæs /: điểm trung bình
  33. Credit / ˈkredɪt/: điểm khá
  34. Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/ điểm giỏi
  35. High distinction /haɪ  dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc
  36. Request for leave (of absence /ˈæbsəns/) /rɪˈkwest fər liːv /: đơn xin nghỉ (học, dạy)
  37. University /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /, college /ˈkɑːlɪdʒ /, undergraduate /ˌʌndərˈɡrædʒuət/: đại học
  38. Plagiarize /ˈpleɪdʒəraɪz/, plagiarism /ˈpleɪdʒərɪzəm/: đạo văn
  39. Geography /dʒiˈɑːɡrəfi/: địa lý
  40. Teaching aids /ˈtiːtʃɪŋ eɪdz/: đồ dùng dạy học
  41. Pass (an exam) /pæs/: đỗ
  42. Class observation /klæs ˌɑːbzərˈveɪʃn /: dự giờ
  43. Take /teɪk/, sit an exam /sɪt ən ɪɡˈzæm/: dự thi
  44. Realia /reɪˈɑːliə /: giáo cụ trực quan
  45. Civil education /ˈsɪvl ˌedʒuˈkeɪʃn /, civics /ˈsɪvɪks /: giáo dục công dân
  46. Continuing education /kənˈtɪnjuː ˌedʒuˈkeɪʃn /: giáo dục thường xuyên
  47. Course ware /kɔːrs wer /: giáo trình điện tử
  48. Course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
  49. Lesson /lesn/, unit /ˈjuːnɪt/: bài học
  50. Tutor /tuːtər/: giáo viên dạy thêm
  51. Visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting  teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: giáo viên thỉnh giảng
  52. Homework /ˈhoʊmwɜːrk /; home assignment /hoʊm əˈsaɪnmənt /: bài tập về nhà
  53. Lesson plan /; ˈlesn plæn/: giáo án
  54. Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: giấy khai sinh
  55. Conduct /kənˈdʌkt /: hạnh kiểm
  56. President /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
  57. School records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl  ˈrekərd bʊk/: học bạ
  58. Materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu
  59. Performance /pərˈfɔːrməns /: học lực
  60. Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ
  61. Teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo giáo viên
  62. Science (pl. sciences) /ˈsaɪəns /: khoa học tự nhiên (môn học)
  63. Campus /ˈkæmpəs/: khuôn viên trường
  64. Test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra
  65. Accredit /əˈkredɪt/, accreditation /əˌkredɪˈteɪʃn/: kiểm định chất lượng
  66. Poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)
  67. Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký túc xá
  68. Skill /skɪl/: kỹ năng
  69. Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: lễ tốt nghiệp
  70. Certificate presentation /sərˈtɪfɪkət priːzenˈteɪʃn/: lễ phát bằng
  71. Nursery school /ˈnɜːrsəri skuːl/: mầm non
  72. Kindergarten /ˈkɪndərɡɑːrtn/, pre-school /prɪ skuːl/: mẫu giáo
  73. Research /rɪˈsɜːrtʃ /, research work /rɪˈsɜːrtʃ wɜːrk /: nghiên cứu khoa học
  74. Break / breɪk/; recess /rɪˈses/: nghỉ giải lao (giữa giờ)
  75. Summer vacation /ˈsʌmər vəˈkeɪʃn /: nghỉ hè
  76. Extra curriculum /ˈekstrə kəˈrɪkjələm/: ngoại khóa
  77. Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /; số lượng học sinh nhập học
  78. Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: nhập học
  79. Professional development /prəˈfeʃənl dɪˈveləpmənt /: phát triển chuyên môn
  80. District department of education /ˈdɪstrɪkt dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn / phòng giáo dục
  81. Teaching /ˈtiːtʃɪŋ / staff room /stæf ruːm /: phòng nghỉ giáo viên
  82. Department of studies /dɪˈpɑːrtmənt əv ˈstʌdiz/: phòng đào tạo
  83. Hall of fame /hɔːl əv feɪm /: phòng truyền thống
  84. Learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: phương pháp lấy người học làm trung tâm
  85. Cheating /tʃiːtɪŋ/ (in exams): quay cóp (trong phòng thi)
  86. Student management /ˈstuːdnt ˈmænɪdʒmənt /: quản lý học sinh
  87. Post graduate /poʊst ˈɡrædʒuət/: sau đại học
  88. Prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: soạn bài (việc làm của giáo viên)
  89. Textbook /ˈtekstbʊk /: sách giáo khoa
  90. School-yard /skuːl jɑːrd /: sân trường
  91. Provincial department of education /prəˈvɪnʃl dɪˈpɑːrtmənt əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: sở giáo dục
  92. Master /ˈmæstər /: thạc sĩ
  93. Education inspector /ˌedʒuˈkeɪʃn ɪnˈspektər /: thanh tra giáo dục
  94. Group work /ɡruːp wɜːrk/: theo nhóm
  95. Physical education /ˈfɪzɪkl ˌedʒuˈkeɪʃn/: thể dục
  96. Best students’ contest /best ˈstuːdnts ˈkɑːntest /: thi học sinh giỏi
  97. University/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
  98. High school graduation exam /haɪ skuːl ˌɡrædʒuˈeɪʃn ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp THPT
  99. Final exam /ˈfaɪnl ɪɡˈzæm /: thi tốt nghiệp
  100. Objective test /əbˈdʒektɪv test/: thi trắc nghiệm
  101. Subjective test /səbˈdʒektɪv test/: thi tự luận
  102. Candidate /ˈkændɪdət /: thí sinh
  103. Practice /ˈpræktɪs/, hands-on practice /hændz ɑːn ˈpræktɪs/: thực hành
  104. Practicum /ˈpræktɪsʌm /: thực tập (của giáo viên)
  105. Integrated /ˈɪntɪɡreɪtɪd/, integration /ˌɪntɪˈɡreɪʃn/: tích hợp
  106. Ph.D. (doctor of philosophy /ˈdɑːktər əv fəˈlɑːsəfi /), doctor /ˈdɑːktər /: tiến sĩ
  107. Class /klæs /, class hour /klæs ˈaʊər/, contact hour /  ˈkɑːntækt  ˈaʊər/: tiết học
  108. Primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: tiểu học
  109. Lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl  /: trung học cơ sở
  110. Upper-secondary school /ˈʌpər  ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
  111. Day school /deɪ skuːl/: trường bán trú
  112. State school /steɪt skuːl/ college /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường công lập
  113. Boarding school /ˈbɔːrdɪŋ skuːl /: trường nội trú
  114. Private school /ˈpraɪvət skuːl/ /ˈkɑːlɪdʒ / university /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /: trường tư thục
  115. Director of studies /dəˈrektər əv ˈstʌdiz/: trưởng phòng đào tạo
  116. Fail (an exam) /feɪl /: trượt
  117. Optional /ˈɑːpʃənl /: tự chọn
  118. Elective /ɪˈlektɪv/: tự chọn bắt buộc
  119. Socialization of education /ˌsoʊʃələˈzeɪʃn əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: xã hội hóa giáo dục
  120. Cut class /kʌt klæs/ (v): trốn học

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Related posts